معماری پایا: توسعه پایدار

معماری پایا: توسعه پایدار

بخش اول: توسعه پایدار
در علم معماری این باور وجود دارد که هرگونه ساخت و ساز در یک محیط، مانعی برسر راه گردش انرژی های طبیعت ایجاد می کند و روند گسترش معماری شهری در درازمدت باعث بروز آسیب جدی به اکوسیستم منطقه ای می شود وسپس افزایش سرعت تغییر اقلیم را به همراه دارد که بحرانی جهانی خواهد بود.
چاره چیست؟
شکلی از معماری در دوران معاصر مورد توجه طراحان قرارگرفته است که می تواند این سیکل را در جهت حفاظت از محیط زیست منحرف سازد و گسترش شهرها را در مسیر توسعه پایدار قراردهد. این شکل از معماری را معماری پایا نامگذاری کرده اند. در معماری پایا، یک ساختمان به عنوان بخشی از اکوسیستم عمل می کند و در چرخه حیات قرار می گیرد؛ بدین ترتیب می تواند در مسیر گردش انرژی های طبیعت نقشی خنثی داشته باشد و ضمن احترام به طبیعت از منافع توسعه پایدار بهره مند شود.
معماری رستوران باغ بهشت بنابر شیوه معماری پایا طراحی شده است. ارتفاع و شیب بنای این رستوران هم زاویه و هم اندازه با عوارض طبیعی محیط پیرامون رستوران طراحی گردیده است. همچنین در طراحی محیط سبز این رستوران از گونه های گیاهی منطقه فشم استفاده شده و تراکم این گیاهان منطبق با بافت گیاهی منطقه طراحی و اجرا شده است. بدین ترتیب ساختمان رستوران باغ بهشت در تعریف معماری به عنوان ساختمان سبز قابل شناسایی می باشد. اینجا باغ بهشت است.

مطالب مرتبط

عاشقانه
عاشقانه

ای شب از رؤیای تو رنگین شده سینه از عطر توام سنگین شده، ای به روی چشم من گسترده خویش شادیم بخشیده از اندوه بیش، همچو بارانی که شوید جسم خاک هستیم زآلودگی‌ها کرده پاک

معماری پایا: طراحی اکولوژیک
معماری پایا: طراحی اکولوژیک

درطول تاریخ گسترش شهرها مساوی بوده است با اخلال در نظام اکوسیستم و به دنبال آن کاهش منابع طبیعی. انسان شهرنشین دیگر راس زنجیره غذایی نبوده و نیست بلکه برهم زننده قاعده بازی به شمار می رود.

معماری پایا: کوریدور سبز
معماری پایا: کوریدور سبز

فرض کنید در یک محیط باز و طبیعی، خانه ای ساخته اید و در آن مستقر شده اید. طبیعت پیرامون شما برای ادامه حیات به جریان گردش انرژی نیاز دارد که آن را به باد تشبیه می کنیم.