معماری پایا: طراحی اکولوژیک

معماری پایا: طراحی اکولوژیک

بخش آخر: طراحی اکولوژیک
درطول تاریخ گسترش شهرها مساوی بوده است با اخلال در نظام اکوسیستم و به دنبال آن کاهش منابع طبیعی. انسان شهرنشین دیگر راس زنجیره غذایی نبوده و نیست بلکه برهم زننده قاعده بازی به شمار می رود. والاترین جایگاه در اصول شهرنشینی متعلق به معماری است و معماری بیش از عوامل دیگر ملزم به پاسخگویی می باشد. به همین علت توسعه پایدار نیازمند توجه جدی به بخش معماری است و معماری پایا حاصل درک خودآگاهی است که از نتیجه پیوند دانش معماری و توسعه پایدار ظهور کرده است. در دو پست پیش ویژگی های این شکل ازمعماری برشمرده شد و در این پست مصادیق آن در طراحی معماری رستوران باغ بهشت تشریح میگردد.
رستوران باغ بهشت در وهله اول یک نهاد احیاگر فرهنگ بومی است. غذا، آشپزی و پذیرایی ایرانی، فعالیت هایی است که در بستر یک معماری سنتی در این رستوران صورت می پذیرد. دروهله دوم این رستوران یک مجموعه ساختمانی هم آهنگ با بستر است که به واسطه رعایت ارتفاع و شیب سازه متناسب با شیب و ارتفاع عوارض طبیعی پیرامون خود و تقلید از بافت گیاهی حاکم بر بستر رستوران به این امتیاز نائل آمده است. بافت گیاهی این رستوران و به طور مشخص درختان و گیاهانی که محیط سبز این رستوران را تشکیل داده اند از گونه گیاهانی انتخاب شده اند که زیستگاه آنها منطقه فشم می باشد. بنابراین بنای رستوران باغ بهشت یک ساختمان اکولوژیک به حساب می آید. اینجا باغ بهشت است.

مطالب مرتبط

عاشقانه
عاشقانه

ای شب از رؤیای تو رنگین شده سینه از عطر توام سنگین شده، ای به روی چشم من گسترده خویش شادیم بخشیده از اندوه بیش، همچو بارانی که شوید جسم خاک هستیم زآلودگی‌ها کرده پاک

معماری پایا: کوریدور سبز
معماری پایا: کوریدور سبز

فرض کنید در یک محیط باز و طبیعی، خانه ای ساخته اید و در آن مستقر شده اید. طبیعت پیرامون شما برای ادامه حیات به جریان گردش انرژی نیاز دارد که آن را به باد تشبیه می کنیم.

معماری پایا: توسعه پایدار
معماری پایا: توسعه پایدار

در علم معماری این باور وجود دارد که هرگونه ساخت و ساز در یک محیط، مانعی برسر راه گردش انرژی های طبیعت ایجاد می کند و روند گسترش معماری شهری در درازمدت باعث بروز آسیب جدی به اکوسیستم منطقه ای می شود ...