تلفن

26532613

26532614

09121502947

آدرس

رستوران باغ بهشت

ابتدای جاده فشم، زردبند، سمت چپ

پست الکترونیک

ایمیل مدیریت

info@baghebehesht.com

باغ بهشت روی نقشه